تفریح‏
183 بازدید
تاریخ ارائه : 10/8/2012 11:59:00 AM
موضوع: فقه و اصول

مجموعه فيش هاى تبليغى(2)    تفريح    1     تفريح

تفريح‏

1. اصول مثبت تفريحات‏

1. عمومي‏

1) تفريح براي همه (زن و مرد، خاصّ و عام، كوچك و بزرگ):

نظير: راه رفتن، شنا، تيراندازي و ...

2. اخلاقي‏

ديد و بازديد و صله رحم‏

تفريح همراه با صرفه‏جويي‏

3. تربيتي‏

تفريح همراه با پرورش استعدادها:

(مثلا گفتگو با كودك پر كردن ايّام فراغت است، در عين اين‏كه كودك هم رشد پيدا مي‏كند.)

پرورش جسم همراه با پرورش عاطفه‏

تفريح همراه با آينده‏نگري (حضور بر مزار نياكان)

4. علمي‏

تفريح همراه با آموزش (شنيدن خاطرات مفيد)

تفريح همراه با عبرت (بازديد از موزه‏ها)

تفريح همراه با صنعت (بازديد از كارخانه‏ها)

تفريح همراه با معرفت (بازديد از باغ وحش و طبيعت)

تفريح همراه با تاريخ (آثار باستاني)

5. اجتماعي‏

تفريح همراه با انسانيّت (بازديد از بيمارستان‏ها)

تفريح همراه با احساس مسئوليّت (بازديد از جبهه‏ها)

تفريح همراه با مشاركت، مشورت، همكاري و دوري از خودرأيي و استبداد

6. معنوي‏

تفريح و عبادت (مانند زيارت‏ها)

7. خدماتي‏

تفريح همراه با خدمت‏

اردوهاي خدمت‏رساني‏

2. اصول منفي تفريحات‏

1. همراه با اذيت‏

1. همراه با وحشت زايي‏

به وحشت انداختن والدين‏

استرس براي خود

ايجاد دلهره براي باقي مردم‏

2. مردم آزاري‏

تفريح همراه با مردم‏آزاري (ترقّه‏بازي)

3. هيجان آور

تفريحاتي كه همراه با هيجان فوري و عاقبت وخيم است.

4. اخلال در امنيت‏

تفريحاتي كه ضربه به امنيّت، حرمت و محبت مي‏زند.

مجموعه فيش هاى تبليغى(2)، تفريح، ص: 2

2. همراه با معصيت‏

1. اسراف‏

1. درعمر

تفريحات طولاني يا تماشاي تفريح ديگران‏

2. درمال‏

به هدر دادن طبيعت‏

آلوده كردن آب‏ها و نابود كردن جنگل‏ها

2. لهو ولعب‏

تفريح و مي گساري:

تفريحاتي فاقد هدف است.

كار و تفريح متضاد نيستند.

بيكاري مادر بيماري است.

شيطان براي دست بيكار كار توليد مي‏كند (دستان بيكار، كارگاه شيطان است.)

3. غفلت وشهوت‏

تفريح و گناه‏