تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
علوم سیاسی 
باقرالعلوم(ع) 
 
دکترا 
 
روابط بین الملل 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
1390 
علوم حدیث 
دانشکده علوم حدیث قم 
18.37 
سطح 3